Miljöpolicy

Malmö isfabriks miljöpolicy

Denna miljöpolicy utgör grunden för Malmö isfabriks miljöarbete. Här definieras hur Malmö isfabrik påverkar miljön, vem som är ansvarig inom organisationen och hur miljöpolicyn omsätts i mål och handling.

Ansvar 

Malmö isfabrik bedriver ett aktivt miljöarbete i samverkan med kunder, leverantörer, anställda och andra intressenter och strävar efter att uppfylla och överträffa de krav som ställs. Malmö isfabrik ska som lägst följa tillämpliga lagkrav med avseende på sina miljöaspekter och, i de fåtal delar av verksamheten där det är aktuellt, förebygga att förorening uppkommer.

Ansvarig för laguppfyllnad och ytterst ansvarig för Malmö isfabriks miljöarbete är verkställande direktören/ägaren i bolaget.

Miljöpolicyn ska kommuniceras till samtliga anställda inom företaget. Det är vi som arbetsgivares ansvar att säkerställa att medarbetare som berörs av specifika mål, regler, rutiner eller annan information får del av denna. 

Det åligger varje medarbetare att följa de regler och rutiner som företaget har satt upp för sitt miljöarbete. Miljöhanteringen på kontoret sköts av den administrativa personalen. Ansvarig inköpare ansvarar för att miljöhänsyn vägs in vid inköp och upphandling till företaget.

Miljöaspekter

Företaget har i sin verksamhet identifierat följande områden som sina viktigaste ur miljösynpunkt:

  • Återvinning
    Företagets verksamhet är till största delen av produktionskaraktär och i det dagliga arbetet uppkommer avfall primärt, men i ringa omfång som följd av kasserat emballage såsom plastpåsar, frigolit och kartong men kan även vara batterier och lysrör. Inom den administrativa delen kan det uppkomma avfall av olika slag, exempelvis papper, elektronik, lysrör och batterier. Företaget strävar efter att minska mängden avfall och att det som uppkommer ska återvinnas på ett miljöriktigt sätt. Vi uppmanar även våra kunder att återanvända emballage såsom frigolit, både med våra egna produkter, men även andra. Plast som blir skräp i naturen är ett av jordens stora miljöproblem. Om 30 år kan det finnas mer plast i haven än det finns fisk. Plastpåsen ska återvinnas när du förbrukat din vara. Den använda påsen ska inte slängas i hushållssoporna, återvinn den istället som plastförpackning. En plastförpackning kan minska matsvinnet, till exempel genom ökad hållbarhet på vara, att den minskar risken för att förpackningen går sönder. Av en varas klimatpåverkan står förpackningen för en mycket liten del vilket gör att förpackningens roll för att minska matsvinnet är viktig.
  • Energi – I verksamheten förbrukas energi i form av el, värme och varmvatten. Malmö isfabrik arbetar såväl för att minska energiförbruk-ningen och som att ha mål att använda förnybar energi så långt det är möjligt.
  • Inköp – Vid inköp är det i första hand genom att välja den miljömässigt bästa leverantören eller produkten som Malmö isfabrik kan minska sin miljöpåverkan. Vid samtliga inköp och upphandlingar av produkter och system ska miljö vägas in som en parameter. Förbrukningsvaror som inköps ska ha någon av de väletablerade miljömärkningarna.
  • Leverantörer – Vi ställer lika höga miljökrav på våra leverantörer och affärspartner som vi ställer på oss själva.
  • Kemikalier – I den ringa mängd kemikalier används ska de vara godkända av internt ansvarig och vara det för verksamheten fungerande valet med minst miljöpåverkan.
  • Transporter – Vi genomför våra transporter på det av oss bäst möjliga klimateffektiva sätt. Detta vare sig om våra leveranser sker via egna bilar eller via extern leverantör. Vi strävar efter att transporter utförs med förnybart drivmedel eller klimatkompenseras.
  • Resor – Vid resor i tjänst övervägs alltid om någon av följande åtgärder är rimliga att genomföra. Val av färdmedel till ett miljövänligare alternativ, exempelvis tåg istället för flyg; användande av alternativ till resor såsom videokonferenser samt val av fordon med lägre miljöpåverkan.

Miljömål och egenkontroll

Vi agerar etiskt och konkurrerar på sunda villkor. Vårt nuvarande arbete, såväl som våra förebyggande insatser, styrs av vad som är tekniskt möjligt, ekonomiskt rimligt och motiverat av hänsyn till skydd av människor, miljö och säkerhet.

Att bedriva ett aktivt miljöarbete och minska företagets miljöpåverkan är ett fortlöpande arbete med ständiga förbättringar. Årligen görs en uppdatering av denna miljöpolicy och utifrån den omsätts de identifierade miljöaspekterna i miljömål med handlingsplaner för att nå dessa.

Varje år ska kontroll genomföras för att se om miljömålen är uppfyllda. Är så inte fallet ska en aktionsplan upprättas. Ansvarig för denna egenkontroll är den administrativt ansvarige.